POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Gabriela Rebizant-Loch oraz Barbara Glowienka, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Kancelaria PROFIN B. Glowienka, G. Rebizant-Loch Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach gromadzą, wykorzystują i chronią Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 • Gabriela Rebizant-Loch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIELA REBIZANT-LOCH z siedzibą w Mysłowicach (41-409), ul. Orła Białego 51W, NIP: 6443188431, REGON: 383935082,
 • Barbara Glowienka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARBARA GLOWIENKA z siedzibą w Mysłowicach (41-409), ul. Orła Białego 51W, NIP: 9691508294, REGON: 243049446,

prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Kancelaria PROFIN B. Glowienka, G. Rebizant-Loch Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach (41-409), ul. Orła Białego 51W, NIP: 2220916073, REGON: 383935478,  adres do doręczeń: ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze,

Każdy ze Współadministratorów z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Współadministratorzy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt ze Współadministratorami pod adresem e-mail: biuro@kancelariaprofin.pl; numerem tel.: 503091613

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Państwa dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w celu:

 • zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Współadministratorów;
 • umożliwienia zamieszczenia komentarza pod artykułem opublikowanym na stronie internetowej Współadministratorów;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach danych osobowych;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy – jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Współadministratorów oraz w celu umożliwienia zamieszczenia komentarza pod artykułem opublikowanym na stronie internetowej – jest Państwa zgoda wyrażona w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zamieszczenia komentarza pod artykułem (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Współadministratorów, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, brakiem zadania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub zamieszczenia komentarza pod artykułem na stronie internetowej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1.  w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 2.  w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Współadministratorów lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3.  w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres dostępności usługi umożliwiającej dodawanie komentarzy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 4.  w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Współadministratorów, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Współadministratorów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), instytucje finansowe (w związku z realizacją umowy na pozyskanie oferty finansowania), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Co do zasady Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Z uwagi na korzystanie przez Współadministratorów z usług portalu społecznościowego Instagram, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Instagram wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Współadministratorzy mogą korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

 • Facebook Ireland Ltd.: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

SOCIAL MEDIA – INSTAGRAM

Współadministratorzy przetwarzają dane Użytkowników, którzy:

 1. dokonali subskrypcji na profilu poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
 2. opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych profilu.

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące dane:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Instagram,
 2. dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Instagram;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 1. prowadzenia konta na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą „kancelariaprofin”, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO,
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 3. badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez Współadministratorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym Instagram mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy Współadministratorów danych,
 2. podmioty związane ze Współadministratorami umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu Instagram,
 3. właściciel portalu społecznościowego Instagram tj. Facebook Inc. w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu Instagram.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook Inc. oraz z publicznych profili Użytkowników na platformie internetowej Instagram.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Współadministratorów, przez okres prowadzenia profilu na portalu lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody lub Współadministratorzy stwierdzą, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

PROFILOWANIE

Współadministratorzy nie podejmują decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZASADNICZA TREŚĆ UZGODNIEŃ W ZAKRESIE WSPÓŁADMINISTROWANIA

Zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO Współadministratorzy wskazują zasadniczą treść dokonanych pomiędzy nimi uzgodnień w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO:

 1. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
 2. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, właściwy będzie Współadministrator, który pozyskał dane osobowe. W przypadku, gdy dane osobowe zostały pozyskane przez każdego ze Współadministratorów osobno, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do zrealizowania obowiązku informacyjnego.
 3. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu Współadministratorów, to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 – 34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie spełniania obowiązków określonych w art. 33 – 34 RODO. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony Danych Osobowych, podjętych w związku z naruszeniem krokach, treści zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu w związku z naruszeniem oraz udzielić drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

PUNKT KONTAKTOWY

Strony ustanawiają punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane osobowe dotyczą, może skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych: e-mail: biuro@kancelriaprofin.pl, numer telefonu: 503091613 lub pisemnie na adres: Kancelaria PROFIN B. Glowienka, G. Rebizant-Loch, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Współadministratorzy danych zastrzegają sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany portal internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z portalu dostępnego pod adresem: www.kancelariaprofin.pl  (dalej: Portal) pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Wyróżniamy tu trzy rodzaje plików:

 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Portalu.
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „Cookies” „analityczne” dostarczają informacji statystycznych, oraz pozwalają na dopasowanie serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Korzystanie z Portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza, wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na Portalu.

W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.

Informacje zgromadzone i zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii służą m.in. w celach:

 • gromadzenia danych statystycznych
 • dostosowania portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników
 • reklamowych

Użytkownik ma prawo określenia zakresu dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia. Jest to możliwe poprzez wybór odpowiednich opcji w oknie przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej i mogą się różnić w zależności od wykorzystywanego oprogramowania.

Wyłączenie plików „cookies” nie uniemożliwi dalszego korzystania z portalu ale może mieć wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie.